Lerøy Seafood Group ASA: Q3 2016 Resultat

0

Lerøy Seafood Group ASA: Q3 2016 Resultat

LAVT HØSTET VOLUM – MEN REKORDRESULTAT PER TREDJE KVARTAL  Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat før verdijustering av biomasse på MNOK 481 i tredje kvartal 2016, mot MNOK 253 i samme periode i 2015. Resultatet tilsvarer et driftsresultat før biomassejustering per kg på NOK 15,2 mot NOK 6,2 på samme tid i fjor.Lerøy Seafood Group oppnår den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat per tredje kvartal i konsernets historie, forteller konsernleder Henning Beltestad. Det er vi selvsagt meget fornøyd med. Kvartalet har også vært preget av biologiske utfordringer, lavere snittvekter enn forventet og høyere kostnader enn normalt, fortsetter Beltestad.
 
Konsernet valgte å ta ut betydelige volum i et godt marked gjennom andre kvartal 2016 og gikk inn i tredje kvartal med 10 % lavere biomasse enn i samme periode i fjor, forklarer konsernleder Henning Beltestad. Dette har gitt konsernet høyere fleksibilitet i tidspunkt for uttak gjennom kvartalet, og med bakgrunn i konsernets markedsvurderinger har konsernet høstet et noe begrenset volum og valgt å bygge biomasse gjennom kvartalet, sier han. Et lavere høstet volum i tredje kvartal sammen med en høyere kontraktsandel, har medført lavere prisoppnåelse. Konsernet har imidlertid forventninger om et høyere høstet volum, en betydelig bedre prisoppnåelse og lavere uttakostnader i inneværende kvartal, forteller Henning Beltestad.             Lerøy Seafood Group rapporterer en omsetning på MNOK 4.268 i tredje kvartal 2016 sammenlignet med MNOK 3.295 i samme periode i 2015. Høstet volum i tredje kvartal 2016 er 22 % lavere enn samme periode i fjor. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble i tredje kvartal 2016 på MNOK 534 mot MNOK 231 i samme periode i 2015.Oppkjøpet av aksjene i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS ble gjennomført den 31. august 2016. LSG ble majoritetseier i begge selskaper med et eierskap på henholdsvis 67 % og 74 %. Som følge av transaksjonene er Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS konsolidert i LSG sine tall fra og med september 2016. Konsolideringen av disse hadde en positiv effekt på driftsresultat før verdijustering av biomasse i kvartalet på MNOK 13.Per tredje kvartal 2016 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 12.345, en økning på 30 % fra tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat før verdijustering av biomasse i årets tre første kvartaler var MNOK 1.826 mot MNOK 1.027 i samme periode i fjor. Resultat før skatt og før verdijustering av biomasse per tredje kvartal 2016 var MNOK 1.901 sammenlignet med MNOK 985 i samme periode i fjor.Netto rentebærende gjeld den 30.09.2016 var MNOK 2.752 og egenkapitalandelen var på 58 prosent.SEGMENT HAVBRUK – LAVT HØSTET VOLUM, HØYE KOSTNADERDriftsresultat før biomassejustering i segment Havbruk ble MNOK 397 i tredje kvartal 2016, opp fra MNOK 178 i samme periode i 2015. Havbruk høstet 31.744 GWT laks og ørret i tredje kvartal 2016 som er en nedgang på 22 % fra samme periode i 2015. EBIT/kg økte fra 4,4 kroner per kg i tredje kvartal 2015 til 12,5 kroner per kg i tredje kvartal 2016.I tredje kvartal 2016 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 18,4 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 8,0 og NOK 15,4.             Prisoppnåelsen for ørret er fortsatt lavere enn for laks, forteller konsernleder Henning Beltestad. Men, forskjellene blir mindre og konsernet forventer en god utvikling i markedet for ørret fremover, sier konsernleder Henning Beltestad.SEGMENT VAP – VOLATILE PRISER EN UTFORDRINGSegment VAP, som består av fire enheter, rapporterer en omsetning på MNOK 524 i tredje kvartal 2016, som er en økning på 9 % i forhold til tredje kvartal 2015. Driftsresultatet falt i samme periode fra MNOK 31 til MNOK 8. Tilsvarende har driftsmarginen gått ned fra 6,5 % i tredje kvartal 2015 til 1,6 % i tredje kvartal 2016.De volatile prisene på laks har vært, og er, en utfordring for bearbeidingsaktivitetene, sier konsernleder Henning Beltestad. Men, legger han til, det er en god underliggende utvikling i segmentet og konsernet jobber kontinuerlig med å tilpasse seg forventningen om vedvarende høye råstoffpriser.SEGMENT SALG & DISTRIBUSJON – GOD AKTIVITET, MEN UTFORDRENDE MED VOLATILE PRISERSegment Salg & Distribusjon sin omsetning på MNOK 3.845 i tredje kvartal 2016 er opp 27 % sammenlignet med tredje kvartal 2015. Driftsresultat i tredje kvartal 2016 var MNOK 82, som er en økning på 36 % fra MNOK 60 i tredje kvartal 2015. Tilsvarende har driftsmarginen for segmentet også økt, fra 2,0 % i tredje kvartal 2015 til 2,1 % i tredje kvartal 2016.Segment Salg & Distribusjon viser en flott utvikling både i omsetning og driftsresultat i tredje kvartal, forteller konsernleder Henning Beltestad, og vi ser at segmentet har mye ubenyttet kapasitet i flere «fish-cuts». Dette gir et fortsatt stort potensiale for å øke aktiviteten og inntjeningen innenfor denne delen av verdikjeden, herunder gjennom økt fokus på hvitfisk i årene som kommer, sier Beltestad.             HAVFISK ASA OG NORWAY SEAFOODS GROUP ASDen 2. juni 2016 inngikk konsernet en avtale om å kjøpe 64,4 % av aksjene i Havfisk ASA, og 73,6 % av aksjene i Norway Seafoods Group AS. Etter at forutsatte godkjenninger ble mottatt, ble transaksjonen gjennomført den 31. august 2016. Den 16. september 2016 fremsatte konsernet et tilbud på samtlige aksjer i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS. Akseptfristen for dette tilbudet løp inn i fjerde kvartal 2016. Den 27. oktober 2016 nådde Lerøy Seafood Group 100 % eierskap i både Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS.Som følge av transaksjonen ble begge selskaper konsolidert i Lerøy Seafood Group fra 1. september 2016. De to selskapene bidro samlet positivt på konsernets driftsresultat før biomassejustering i tredje kvartal med totalt MNOK 12,6.MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVERStyret og administrasjon har vært tydelige i sitt syn om behov for endringer i reguleringen i Norge, herunder tilkjennegitt sitt syn om behov for såkalt rullerende MTB. Rullerende MTB ville medført mindre sesongvariasjon i utbudet av laks/ørret og dermed bedre vilkår og konkurransekraft for industriell virksomhet i Norge. Det er viktig at endringer i regulatoriske forhold er tuftet på langsiktig tenkning som muliggjør investeringer, industriell utvikling og vekst som sikrer næringens konkurransekraft i de globale matvaremarkeder. Styret ser et betydelig verdiskapningspotensiale i den globale etterspørselsveksten etter sjømat, og mener det er samfunnsøkonomisk viktig for Norge at det legges til rette for at deler av denne verdiskapningen kan skje i Norge. God og konstruktiv dialog mellom næringsaktører og myndigheter er viktig om en skal klare å utnytte mulighetene for økt verdiskapning og sysselsetting i Norge. Styret er positive til initiativ fra norske myndigheters side som synes å ha til hensikt å legge til rette for vekst i norsk sjømatproduksjon, men er usikker på effekten av de forslag som er lansert til nå. Det er viktig at det igjen legges til rette for at norsk havbruksbransje har forutsigbarhet i rammevilkår, det kreves 5-10 års horisont for å sikre fremtidig global konkurranseevne. Slike rammevilkår må være tuftet på kunnskap om miljømessig bærekraft og verdiskapning. Det vil ikke være rom for unødige kostnader, eller særnorske skatter og avgifter, i fremtidens konkurranse om å vinne verdens konsumenter.Senere år har den norske kronen svekket seg mot viktige valutaer. Denne dynamikken er positiv for prisrealiseringen på laks, men gir også, alt annet likt, økte fôrpriser. Gjennom tredje kvartal har den norske kronen styrket seg mot viktige valutaer. Dersom trenden med styking av den norske kronen fortsetter vil dette kunne påvirke konsernets prisrealisering på sjømat, men også ha positiv effekt ved at fôrprisene trolig blir redusert.I tredje kvartal ble konsernet majoritetseier i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS. LSG-konsernet har vært en driver mot sluttmarkedet gjennom en helintegrert verdikjede, produktutvikling, økt sporbarhet og tilgjengelighet, særlig for laks. Konsernet har også lansert tilsvarende produkter for hvitfisk og erfarer at trendene de samme som for laks og ørret. Styret og ledelsen er overbevist om at det ligger et betydelig verdiskapningspotensiale i å videreutvikle hvitfiskmarkedet, herunder å øke kapasitetsutnyttelsen i Lerøy Seafood Group sine nedstrømsaktiviteter. Investeringene i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS er viktige for å nå konsernets visjon om å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandør av bærekraftig kvalitetssjømat.For fjerde kvartal 2016 forventer konsernet i dag et høstet volum på 44.000 GWT inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper. For 2017 forventer konsernet per i dag, inkludert tilknyttede selskaper, et høstet volum på 180.000 GWT laks og ørret.Ledelsen og styret opprettholder sin forventning om at andre halvår 2016 blir vesentlig bedre enn andre halvår 2015. Med bakgrunn i planlagt høstet volum og gode markedsutsikter forventes det i dag at konsernets inntjening i fjerde kvartal 2016 vil bli vesentlig bedre enn i tredje kvartal 2016.Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.           Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a1a3585-4b1a-4ca5-80e0-303afaf7cee8Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f12587d0-b658-4b4b-a9f3-55eb8a0af808

Source: Seafood